Luxembourg

Please select a city in order to display location specific sun orientation data.

List of Cities

Abweiler

Obëler, Esch-sur-Alzette,

Ahn-Dreiborn

Ohn-Dräibuer, Grevenmacher,

Allerborn

Allerbur, Clervaux,

Alscheid

Alschënt, Wiltz,

Altlinster

Allënster, Grevenmacher,

Altrier

Schanz, Echternach,

Altwies

Altwis, Remich,

Alzingen

Alzéng, Luxembourg,

Angelsberg

Angelsbierg Angsbreg, Mersch,

Ansembourg

Ansebuerg Ansemburg, Mersch,

Arsdorf

Ueschdref, Redange,

Aspelt

Uespelt, Esch-sur-Alzette,

Assel

Aassel, Remich,

Asselborn

Aasselbur, Clervaux,

Basbellain

Niederbesslingen Kiirchen, Clervaux,

Bascharage

Niederkirchen Nidderkäerjhéng Nidderkäerjéng Niederkerschen, Capellen,

Baschleiden

Baschelt, Wiltz,

Bastendorf

Baastenduerf Baaschtenduerf, Diekirch,

Bavigne

Béiwen Böwen, Wiltz,

Bech

Echternach,

Bech-Kleinmacher

Bech-Maacher, Remich,

Beckerich

Biekerech, Redange,

Beidweiler

Beidler, Grevenmacher,

Beiler

Beler, Clervaux,

Belvaux

Beles Bieles, Esch-sur-Alzette,

Berbourg

Berbuerg Berburg, Grevenmacher,

Berchem

Bierchem, Esch-sur-Alzette,

Berdorf

Bäerdref, Echternach,

Bereldange

Bäereldéng Bäerel Bereldingen, Luxembourg,

Berg

Bierg, Grevenmacher,

Bergem

Biergem, Esch-sur-Alzette,

Berlé

Bärel Berl, Wiltz,

Bertrange

Bartréng Bartringen, Luxembourg,

Bettange-sur-Mess

Betten op der Mess Bettingen, Capellen,

Bettborn

Biébëreg, Redange,

Bettel

Bëttel, Vianden,

Bettembourg

Bettemburg Bétebuerg, Esch-sur-Alzette,

Bettendorf

Bettenduerf, Diekirch,

Betzdorf

Betzder, Grevenmacher,

Beyren

Grevenmacher,

Bigelbach

Bigelbaach, Diekirch,

Bigonville

Bungeref Bondorf, Redange,

Bilsdorf

Bëlschdref Bëlsdref, Redange,

Binsfeld

Bënzelt, Clervaux,

Bissen

Biissen, Mersch,

Bivange

Béiweng Bivingen, Esch-sur-Alzette,

Bivels

Biwels, Vianden,

Biwer

Grevenmacher,

Biwerbach

Grevenmacher,

Biwisch

Biwesch, Clervaux,

Blaschette

Blaaschent Blascheid, Mersch,

Bockholtz

Boukels, Wiltz,

Bockholtz

Boukels, Clervaux,

Boevange

Béiwen Böwingen, Mersch,

Boevange

Béigen Boegen, Clervaux,

Bofferdange

Bofferdingen Boufer, Mersch,

Bollendorf-Pont

Bollendorfer-Bréck Bollendorfer-Brücke, Echternach,

Born

Bur, Echternach,

Boudler

Buddeler Budler, Grevenmacher,

Boudlerbach

Buddelerbaach Boudler, Grevenmacher,

Boulaide

Bauschelt Bauschleiden, Wiltz,

Bour

Buer Born, Mersch,

Bourglinster

Buerg Buerglënster Burglinster, Grevenmacher,

Bourscheid

Buurschent Burscheid, Diekirch,

Boursdorf

Buersdref Bueschdref, Echternach,

Bous

Bus, Remich,

Boxhorn

Boxer, Clervaux,

Brachtenbach

Bruechtebaach, Clervaux,

Brandenbourg

Branebuerg Brandenburg, Diekirch,

Brattert-Rindschleiden

Brattert-Randschelt, Redange,

Breidfeld

Bredelt, Clervaux,

Breidweiler

Brädeler Breitweiler, Echternach,

Breinert

Grevenmacher,

Bridel

Briddel, Capellen,

Brouch

Bruch, Mersch,

Brouch

Bruch, Grevenmacher,

Büderscheid

Bitscht, Wiltz,

Bürden

Biirden, Diekirch,

Burmerange

Biirmeréng Bürmeringen, Remich,

Buschdorf

Bëschdrëf, Mersch,

Buschrodt

Bëschrued, Redange,

Calmus

Kaalmes, Redange,

Canach

Kanech, Remich,

Capellen

Kapellen, Capellen,

Christnach

Krëschtnech, Echternach,

Cinqfontaines

Pafemillen Fünfbrunnen, Clervaux,

Clemency

Küntzig Kënzeg, Capellen,

Clervaux

Clerf Klierf Kliärref, Clervaux,

Colmar-Berg

Kolmer Kolma-Bierg Colmar, Mersch,

Colpach-Bas

Nidderkolpech Niedercolpach, Redange,

Colpach-Haut

Uewerkolpech Obercolpach, Redange,

Consdorf

Konsdrëf, Echternach,

Consthum

Konstem, Clervaux,

Contern

Konter, Luxembourg,

Crauthem

Krautem, Esch-sur-Alzette,

Crendal

Kréindel, Clervaux,

Cruchten

Kruuchten Kruchten, Mersch,

Dahl

Dol, Wiltz,

Dahlem

Duelem, Capellen,

Dalheim

Duelem, Remich,

Deiffelt-Lentzweiler

Dewelt-Lenzweiler, Clervaux,

Dellen-Lehrhof-Grevels

Dellen-Léierhaff-Gréiwels, Redange,

Derenbach

Déierbech, Clervaux,

Dickweiler

Echternach,

Diekirch

Dikrech Dikkrich, Diekirch,

Differdange

Differdingen Déifferdéng Déifferdang, Esch-sur-Alzette,

Dippach

Dippech, Capellen,

Doennange

Dienjen Doenningen, Clervaux,

Doncols

Donkels Donkols, Wiltz,

Dondelange

Dondel Dondelingen, Capellen,

Dorscheid

Duerscht, Clervaux,

Drauffelt

Draufelt, Clervaux,

Drinklange

Drénkelt Drinklingen, Clervaux,

Dudelange

Düdelingen Diddelëng Diddeléng, Esch-sur-Alzette,

Echternach

Iechternach, Echternach,

Ehlange

Éiléng Ehlingen, Esch-sur-Alzette,

Ehlerange

Éileréng Ehleringen, Esch-sur-Alzette,

Ehnen

Einen, Grevenmacher,

Ehner

Éiner Iener, Redange,

Eischen

Aischen Äischen, Capellen,

Eisenbach

Clervaux,

Eisenborn

Esebur, Grevenmacher,

Ell

Redange,

Ellange

Elléng Ellingen, Remich,

Eltz

Elz, Redange,

Elvange

Elvingen Ielwéng, Remich,

Elvange

Elwéng Elvingen, Redange,

Emerange

Éimeréng Emeringen, Remich,

Enscherange

Äischer Enscheringen, Wiltz,

Eppeldorf

Eppelduerf, Diekirch,

Ermsdorf

Iermsdrëf, Diekirch,

Ernster

Iernster, Luxembourg,

Ernzen

Iernster, Mersch,

Erpeldange

Ierpeldéng, Diekirch,

Erpeldange

Ierpeldéng, Remich,

Erpeldange

Ierpeldang Erpeldange-les-Wiltz, Wiltz,

Esch-Alzette

Esch-sur-Alzette Esch Esch an der Alzette Esch-Uelzecht, Esch-sur-Alzette,

Eschdorf

Wiltz,

Eschette

Redange,

Esch-sur-Sûre

Esch-Sauer Esch am Lach Esch an der Sauer, Wiltz,

Eselborn

Eselbuer, Clervaux,

Essingen

Essen, Mersch,

Ettelbruck

Ettelbrück Ettelbréck, Diekirch,

Everlange

Ieverléng Everlingen, Redange,

Fennange

Fënnéng Fenningen, Esch-sur-Alzette,

Fentange

Fenténg Fentingen, Luxembourg,

Filsdorf

Fëlschdref, Remich,

Findel

Luxembourg,

Fingig

Féngeg, Capellen,

Fischbach

Fëschbech, Mersch,

Fischbach

Fëschbech, Clervaux,

Flaxweiler

Fluesweiler, Grevenmacher,

Foetz

Féiz, Esch-sur-Alzette,

Folkendange

Folkendéng Folkendingen, Diekirch,

Folschette

Folscht Folscheid, Redange,

Fouhren

Furen, Vianden,

Fousbann

Esch-sur-Alzette,

Frisange

Fréiséng Frisingen, Esch-sur-Alzette,

Garnich

Garnech, Capellen,

Gilsdorf

Gilsdref, Diekirch,

Girst

Giischt, Echternach,

Girsterklaus

Girsterklause Giischterklaus, Echternach,

Givenich

Giwenich, Echternach,

Glabach

Oberglabach Niederglabach Glabéch Uewerglabech Nidderglabéch, Mersch,

Godbrange

Guedber Godbringen, Grevenmacher,

Goeblange

Giewel Goeblingen, Capellen,

Goedange

Géidgen Goedingen, Clervaux,

Goesdorf

Géisdrëf, Wiltz,

Goetzingen

Gëtzen, Capellen,

Gonderange

Gonneréng Gonderingen, Grevenmacher,

Gosseldange

Gousseldéng Gosseldingen, Mersch,

Gostingen

Gouschténg, Grevenmacher,

Gralingen

Grooljen, Vianden,

Grass

Gras, Capellen,

Graulinster-Blumenthal

Grolënster-Blummendall, Grevenmacher,

Greisch

Gräisch, Capellen,

Greiveldange

Greiweldéng Greiveldingen, Remich,

Grevels

Gréiwels, Redange,

Grevenknapp-Bill-Finsterthal

Gréiweknapp-Bill-Fënsterdall, Mersch,

Grevenmacher

Gréiwemaacher Gréiwenmaacher Gréivemaacher, Grevenmacher,

Grindhausen

Granzen, Clervaux,

Grosbous

Groussbus Grosbus, Redange,

Grümelscheid

Grëmmelescht, Wiltz,

Grundhof

Grondhaff, Echternach,

Hachiville

Helzen Helzingen, Clervaux,

Hagelsdorf

Haasder Haastert, Grevenmacher,

Haller

Haler, Echternach,

Hamiville

Heeschdref Heisdorf, Clervaux,

Harlange

Harel Harlingen, Wiltz,

Hassel

Haassel, Luxembourg,

Hautbellain

Beesslek Oberbesslingen, Clervaux,

Hautcharage

Uewerkäerjéng Oberkerschen, Capellen,

Haut-Martelange

Martelange-Haut Uewer-Maarteléng Obermartelingen, Redange,

Heffingen

Hiefenech, Mersch,

Heiderscheid

Heischent, Wiltz,

Heiderscheid-Fond

Wiltz,

Heinerscheid

Hengescht Héinëscht, Clervaux,

Heisdorf

Heeschdref, Luxembourg,

Heispelt

Heeschpelt, Redange,

Hellange

Helléng Hellingen, Esch-sur-Alzette,

Helmdange

Mersch,

Helmsange

Helsem Helmsingen, Luxembourg,

Hemstal

Hemstel, Echternach,

Hersberg-Kobenbour-Graulinster-Blumenthal

Heeschbreg-Kuebebuer-Grolënster-Blummendall Hersberg-Kobenborn-Graulinster-Blumenthal, Echternach,

Hesperange

Hesperingen Hesper, Luxembourg,

Hierheck

Wiltz,

Hinkel

Hénkel, Echternach,

Hivange

Héiwéng Hiwingen, Capellen,

Hobscheid

Habscht, Capellen,

Hoesdorf

Héischdrëf, Diekirch,

Hoffelt

Houfelt, Clervaux,

Hollenfels

Huelmes, Mersch,

Holler

Clervaux,

Holtz

Holz, Redange,

Holzem

Capellen,

Holzthum

Holztem, Clervaux,

Hoscheid

Houschent, Diekirch,

Hoscheid-Dickt

Houschent-Déckt, Diekirch,

Hosingen

Housen, Clervaux,

Hostert

Hueschtert, Redange,

Hostert

Luxembourg,

Hovelange

Huewel Howelingen, Redange,

Howald

Houwald, Luxembourg,

Huldange

Huldang Huldingen, Clervaux,

Huncherange

Hëncheréng Hüncheringen, Esch-sur-Alzette,

Hünsdorf

Hënsdref, Mersch,

Hupperdange

Hëpperdang Hüpperdingen, Clervaux,

Huttange

Hëtten Hitten Hüttingen, Redange,

Imbringen

Amber, Grevenmacher,

Ingeldorf

Angelduerf, Diekirch,

Insenborn

Ënsber, Wiltz,

Itzig

Izeg, Luxembourg,

Junglinster

Jonglënster, Grevenmacher,

Kahler

Kohler, Capellen,

Kalborn

Kaalber, Clervaux,

Kapweiler

Kapwëller, Redange,

Kaundorf

Kaunerëf, Wiltz,

Kautenbach

Kautebaach, Wiltz,

Kayl

Käl, Esch-sur-Alzette,

Kehlen

Kielen, Capellen,

Kehmen-Scheidel

Kiemen-Scheedel, Diekirch,

Keispelt

Keespelt, Capellen,

Kleinbettingen

Klengbetten, Capellen,

Knaphoscheid

Knapphouschent, Wiltz,

Kockelscheuer

Kockelscheier, Esch-sur-Alzette,

Koerich

Käerch, Capellen,

Koetschette

Kietscht Koetscheid, Redange,

Kopstal

Koplescht, Capellen,

Kuborn

Kéiber, Redange,

Lamadelaine

Rolléng Rollingen, Esch-sur-Alzette,

Landscheid

Laaschent, Diekirch,

Lannen

Redange,

Larochette

Fiels Feels Fels, Mersch,

Lasauvage

Zowaasch, Esch-sur-Alzette,

Leithum

Letem, Clervaux,

Lellig

Lelleg, Grevenmacher,

Lellingen

Lëllgen, Wiltz,

Lenningen

Lennéng, Remich,

Leudelange

Leideléng, Esch-sur-Alzette,

Levelange

Liewel Levelingen, Redange,

Liefrange

Léifreg Liefringen, Wiltz,

Lieler

Léiler, Clervaux,

Limpach

Lampech, Esch-sur-Alzette,

Linger

Lénger, Capellen,

Lintgen

Lëntgen, Mersch,

Lipperscheid

Lëpscht Lëpschent, Diekirch,

Livange

Léiwéng Livingen, Esch-sur-Alzette,

Longsdorf

Longsdref, Vianden,

Lorentzweiler

Mersch,

Lullange

Lullgen Lullingen, Clervaux,

Lultzhausen

Lëlz, Wiltz,

Luxemburg

Luxembourg Lëtzebuerg Lützelburg, Luxembourg,

Machtum

Miechtem, Grevenmacher,

Mamer

Capellen,

Manternach

Grevenmacher,

Marienthal

Märjendall, Mersch,

Marnach

Maarnech, Clervaux,

Masseler

Wiltz,

Maulusmuehle

Maulesmillen, Clervaux,

Mecher

Meecher, Wiltz,

Medernach

Miedernach, Diekirch,

Medingen

Méidéng, Luxembourg,

Meispelt

Meespelt Meestert, Capellen,

Mensdorf

Menster, Grevenmacher,

Merckholtz

Merkholtz Mierkels, Wiltz,

Mersch

Miersch, Mersch,

Merscheid

Mierschent, Wiltz,

Merscheid

Mierscheet, Vianden,

Mertert

Mäertert, Grevenmacher,

Mertzig

Mäerzeg, Diekirch,

Michelau

Méchela, Diekirch,

Michelbouch

Michelbuch Méchelbuch, Redange,

Moersdorf

Méischdref, Echternach,

Moesdorf

Méischdref, Mersch,

Moestroff

Méischtref, Diekirch,

Mompach

Mompech, Echternach,

Mondercange

Monnerich Monnerech, Esch-sur-Alzette,

Mondorf-les-Bains

Munneref Bad-Mondorf, Remich,

Moutfort

Mutfert Mutfort, Luxembourg,

Müllendorf

Mëlleref, Luxembourg,

Müllerthal

Mëllerdall, Echternach,

Münsbach

Mënsbech, Luxembourg,

Münschecker

Mënjecker, Grevenmacher,

Munshausen

Munzen, Clervaux,

Nachtmanderscheid

Nuechtmanescht, Vianden,

Nagem

Noojhem, Redange,

Neidhausen

Näidsen, Clervaux,

Neuhaeusgen

Neuhäuschen Neihaischen, Luxembourg,

Neunhausen

Néngsen, Wiltz,

Niederanven

Nidderanven Niederanwen, Luxembourg,

Niedercorn

Nidderkuer Niederkorn, Esch-sur-Alzette,

Niederdonven

Nidderdonven, Grevenmacher,

Niederfeulen

Nidderfelen, Diekirch,

Niederpallen

Nidderpallen, Redange,

Niederwampach-Schimpach

Nidderwampech-Schëmpech, Clervaux,

Nocher

Nacher, Wiltz,

Nocher-Route

Nacherstrooss Nocherstraße, Wiltz,

Noerdange

Näerden Noerdingen, Redange,

Noertrange

Näertrech Noertringen, Wiltz,

Noertzange

Näerzéng Noertzingen, Esch-sur-Alzette,

Nommern

Noumer, Mersch,

Nospelt

Nouspelt, Capellen,

Nothum

Noutem, Wiltz,

Oberanven

Luxembourg,

Obercorn

Oberkorn Uewerkuer, Esch-sur-Alzette,

Oberdonven

Uewerdonwen Oberdonwen, Grevenmacher,

Oberfeulen

Uewerfelen, Diekirch,

Oberpallen

Uewerpallen, Redange,

Oberwampach

Uewerwampech, Clervaux,

Oetrange

Éiter Oetringen, Luxembourg,

Olingen

Ouljen, Grevenmacher,

Olm

Ollem, Capellen,

Ospern

Osper, Redange,

Osweiler

Uesweiler, Echternach,

Peppange

Peppéng Peppingen, Esch-sur-Alzette,

Perlé

Pärel Perl, Redange,

Pétange

Petingen Péiténg, Esch-sur-Alzette,

Petit-Nobressart

Kleng-Elcher Kleinelcheroth, Redange,

Pettingen

Pëtten Pittingen, Mersch,

Pintsch

Pënsch, Wiltz,

Pissange

Piisséng Pissingen, Esch-sur-Alzette,

Platen

Redange,

Pommerloch

Pommerlach, Wiltz,

Pontpierre

Steebrécken Steinbrücken, Esch-sur-Alzette,

Pratz

Proz, Redange,

Prettange

Pretten Prettingen, Mersch,

Putscheid

Pëtscht Pëtschent Pütscheid, Vianden,

Rambrouch

Rammerech Rambruch, Redange,

Rameldange

Rammeldang Rammeldingen, Luxembourg,

Reckange

Recken Reckingen, Mersch,

Reckange-sur-Mess

Reckingen Recken op der Mess, Esch-sur-Alzette,

Redange

Redange-sur-Attert Redingen Redingen an der Attert Réiden-Atert, Redange,

Reichlange

Räichel Reichlingen, Redange,

Reimberg

Rëmmereg, Redange,

Reisdorf

Reisduerf, Diekirch,

Remerschen

Riemëschen, Remich,

Remich

Réimech Remisch, Remich,

Reuland

Reiland, Mersch,

Reuler

Reiler, Clervaux,

Rippig

Rippeg, Echternach,

Rippweiler

Redange,

Rodange

Réiden op der Kor Rodingen, Esch-sur-Alzette,

Rodenbourg

Roudemer Rodenborn, Grevenmacher,

Roder

Rueder, Clervaux,

Rodershausen

Rouderssen, Clervaux,

Roedgen

Riedgen, Esch-sur-Alzette,

Roeser

Réiser, Esch-sur-Alzette,

Rolling

Rolléng, Remich,

Rollingen

Rolléng, Mersch,

Rombach

Rombech, Redange,

Roodt

Rued, Capellen,

Roodt

Rued, Redange,

Roodt-sur-Syr

Rued-Sir Roodt-Syr, Grevenmacher,

Rosport

Rouspert, Echternach,

Rumelange

Rümelingen Rëmëléng Rëmeléng, Esch-sur-Alzette,

Rumlange-Lentzweiler

Rëmeljen-Lenzweiler, Clervaux,

Saeul

Sëll, Redange,

Sandweiler

Luxembourg,

Sanem

Sassenheim Suessem, Esch-sur-Alzette,

Sassel

Saassel, Clervaux,

Savelborn-Fermes

Suewelbuer Sawelborn, Diekirch,

Schandel

Redange,

Scheidgen

Scheedgen, Echternach,

Schengen

Remich,

Scherbach

Mersch,

Scherfenhof

Schäerfenhaf, Mersch,

Schieren

Schiren, Diekirch,

Schifflange

Schifflingen Schëffléng, Esch-sur-Alzette,

Schiltzberg

Schiltzbierg, Mersch,

Schleif

Schleef, Wiltz,

Schlindermanderscheid

Schlënnermanescht, Diekirch,

Schoenfels

Schönfels Schëndels, Mersch,

Schoos

Schous, Mersch,

Schouweiler

Schuller, Capellen,

Schrassig

Schraasseg, Luxembourg,

Schrondweiler

Mersch,

Schuttrange

Schëtter Schüttringen, Luxembourg,

Schwebach

Schwéibech, Redange,

Schwebsingen

Schwebsange Schwéidsbeng, Remich,

Schweich

Schweech, Redange,

Selscheid

Selschent, Wiltz,

Senningen

Sennéng, Luxembourg,

Senningerberg

Sennéngerbierg, Luxembourg,

Septfontaines

Siwebueren Siebenbrunnen, Capellen,

Siebenaler

Siwwenaler, Clervaux,

Soleuvre

Zolwer, Esch-sur-Alzette,

Sonlez

Soller, Wiltz,

Sprinkange

Sprénkéng Sprinkingen, Capellen,

Stadtbredimus

Briedemes Stadbriedemes, Remich,

Stegen

Steën, Diekirch,

Steinfort

Stengefort, Capellen,

Steinheim

Stenem, Echternach,

Steinsel

Stesel, Luxembourg,

Stockem

Stackem, Clervaux,

Stolzembourg

Stolzebuerg Stolzemburg, Vianden,

Strassen

Stroossen, Luxembourg,

Surré

Sir Syr, Wiltz,

Syren

Siren, Luxembourg,

Tadler-Ringel-Dirbach

Toodler-Réngel-Diirbech, Wiltz,

Tandel

Diekirch,

Tarchamps

Ischpelt, Wiltz,

Tétange

Téiteng Tetingen, Esch-sur-Alzette,

Trintange

Trënténg Trintingen, Remich,

Trintange-Ersange-Roedt

Trënténg-Erséng-Réid Trintingen-Ersingen-Roedt, Remich,

Troine-Hinterhasselt

Tratten-Hannerhaassel Trotten-Hinterhassel, Clervaux,

Troine-Route

Trottener Straße, Clervaux,

Troisvierges

Ulfingen Ëlwen Elwen, Clervaux,

Tuntange

Tënten Téinten Tüntingen, Mersch,

Uebersyren

Iwwersiren Übersyren, Luxembourg,

Urspelt

Uerspelt, Clervaux,

Useldange

Useldéng Useldingen, Redange,

Vianden

Veinen Veianen, Vianden,

Vichten

Viichten, Redange,

Wahl

Wal, Redange,

Wahlhausen

Wuelëssen, Clervaux,

Waldbillig

Waldbëlleg, Echternach,

Waldbredimus

Waldbriedemes, Remich,

Waldhof

Waldhaff, Luxembourg,

Walferdange

Walferdingen Walfer, Luxembourg,

Wallendorf

Wuelenduerf, Diekirch,

Walsdorf

Walsdrëf Waldorf, Vianden,

Warken

Waarken, Diekirch,

Wasserbillig

Waasserbëlleg, Grevenmacher,

Watrange

Walter, Wiltz,

Wecker

Grevenmacher,

Weicherdange

Wäicherdang Weicherdingen, Clervaux,

Weilerbach

Weilerbaach, Echternach,

Weiler-la-Tour

Weiler Zum Tur Weiler zum Turm, Luxembourg,

Weiswampach

Wäiswampech, Clervaux,

Welfrange

Welfréng Welfringen, Remich,

Wellenstein

Wellesteen, Remich,

Welscheid

Welschent, Diekirch,

Weydig

Weidig, Grevenmacher,

Wickrange

Wickréng Wickringen, Esch-sur-Alzette,

Wiltz

Wolz Woolz, Wiltz,

Wilwerdange

Wilwerdang Wilwerdingen, Clervaux,

Wilwerwiltz

Wëlwerwolz, Wiltz,

Wincrange

Wëntger Wintger, Clervaux,

Winseler

Wanseler, Wiltz,

Wintrange

Wentréng Wintringen, Remich,

Wolwelange

Wolwen Wolwelingen, Redange,

Wormeldange

Wuermeldéng Wormer Wormeldingen, Grevenmacher,

Wormeldange-Haut

Um Berreg Oberwormeldingen, Grevenmacher,

Zittig

Zëtteg, Echternach,

Luxembourg

لوكسمبورغ,Luxembourg,Luxembourg,Ciudad de Luxemburgo,Люксембург,Lussemburgo,Luxemburg,Lüksemburg,Luksemburg,لکسمبرگ,لوکزامبورگ,