Taiwan, province of china

Please select a city in order to display location specific sun orientation data.

List of Cities

Ālián

Alian Alien 阿蓮, Gāoxióng xiàn,

Ālĭshān

Alishan 阿里山, Jiāyì xiàn,

Āndìng

Anding Anting 安定, Táinán xiàn,

Bādé

Pate Bade 八德, Táoyuán,

Bănqiáo

Panchiao Banciao Banqiao 板橋, Táiběi xiàn,

Bāozhōng

Baozhong Baojhong Paochung 褒忠, Yúnlín,

Běidŏu

Peitou Beidou 北斗, Zhānghuà,

Běigān

Beigan Peikan 北竿, Liánjiāng,

Běigăng

Peikang Beigang 北港, Yúnlín,

Běimén

Beimen Peimen 北門, Táinán xiàn,

Bēinán

Beinan Peinan 卑南, Táidōng,

Běipŭ

Beipu Peipu 北埔, Xīnzhú xiàn,

Bùdài

Putai Budai 布袋, Jiāyì xiàn,

Căotún

Tsaotun Caotun 草屯, Nántóu,

Chángbīn

Changbin Changpin 長濱, Táidōng,

Chēchéng

Checheng 車城, Píngdōng,

Chénggōng

Chengkung Chenggong 成功, Táidōng,

Chíshàng

Chishang Chihshang 池上, Táidōng,

Chūnrì

Chunri Chunrih Chunjih 春日, Píngdōng,

Cìtóng

Citong Cihtong Tzutung 莿桐, Yúnlín,

Dà'ān

Da'an Da-an Taan Daan 大安, Táizhōng xiàn,

Dàbù

Dabu Dapu Tapu 大埔, Jiāyì xiàn,

Dàchéng

Dacheng Tacheng 大城, Zhānghuà,

Dàcūn

Dacun Tatsun 大村, Zhānghuà,

Dàhú

Dahu Tahu 大湖, Miáolì,

Dàjiă

Tachia Dajia 大甲, Táizhōng xiàn,

Dàliáo

Daliao Taliao 大寮, Gāoxióng xiàn,

Dàlín

Talin Dalin 大林, Jiāyì xiàn,

Dànèi

Danei Tanei 大內, Táinán xiàn,

Dàpí

Dapi Tapi Dabi 大埤, Yúnlín,

Dárén

Daren Tajen 達仁, Táidōng,

Dàshè

Dashe Tashe 大社, Gāoxióng xiàn,

Dàshù

Dashu Tashu 大樹, Gāoxióng xiàn,

Dàwŭ

Dawu Tawu 大武, Táidōng,

Dàxī

Tahsi Dasi Daxi Tachi 大溪, Táoyuán,

Dàyă

Daya Taya 大雅, Táizhōng xiàn,

Dàyuán

Dayuan Tayuan 大園, Táoyuán,

Dōnggăng

Donggang Tungkang 東港, Píngdōng,

Dōnghé

Donghe Tungho 東河, Táidōng,

Dōngshì

Tungshih Dongshih Dongshi 東勢, Táizhōng xiàn,

Dōngshì

Tungshih Dongshih Dongshi 東勢, Jiāyì xiàn,

Dōngshì

Tungshih Dongshih Dongshi 東勢, Yúnlín,

Dōngyĭn

Dongyin Tungyin 東引, Liánjiāng,

Dŏuliù

Touliu Douliou Douliu 斗六, Yúnlín,

Dŏunán

Tounan Dounan 斗南, Yúnlín,

Éméi

Emei 峨眉, Xīnzhú xiàn,

Èrlín

Erhlin Erlin 二林, Zhānghuà,

Èrlún

Erlun Erhlun 二崙, Yúnlín,

Èrshuĭ

Ershui Ershuei Erhshui 二水, Zhānghuà,

Fāngliáo

Fangliao 枋寮, Píngdōng,

Fāngyuàn

Fangyuan 芳苑, Zhānghuà,

Fānlù

Fanlu 番路, Jiāyì xiàn,

Fēngbīn

Fengbin Fongbin Fengpin 豐濱, Huālián,

Fènglín

Fenglin Fonglin 鳳林, Huālián,

Fèngshān

Fengshan Fongshan 鳳山, Gāoxióng xiàn,

Fēngyuán

Fengyuan Fongyuan 豐原, Táizhōng xiàn,

Fēnyuán

Fenyuan 芬園, Zhānghuà,

Fùxīng

Fuxing Fusing Fuhsing 復興, Zhānghuà,

Fùxīng

Fuxing Fusing Fuhsing 復興, Táoyuán,

Gāngshān

Kangshan Gangshan 岡山, Gāoxióng xiàn,

Gāoshù

Gaoshu Kaoshu 高樹, Píngdōng,

Gāoxióng

Gaoxiong Kaohsiung Gaosyong 高雄, Gāoxióng shì,

Gōngguăn

Gongguan Kungkuan 公館, Miáolì,

Gòngliáo

Gongliao Kungliao 貢寮, Táiběi xiàn,

Guāngfù

Guangfu Kuangfu 光復, Huālián,

Guānmiào

Guanmiao Kuanmiao 關廟, Táinán xiàn,

Guānshān

Kuanshan Guanshan 關山, Táidōng,

Guāntián

Guantian Kuantien 官田, Táinán xiàn,

Guānxī

Kuanhsi Guansi Guanxi 關西, Xīnzhú xiàn,

Guānyīn

Guanyin Kuanyin 觀音, Táoyuán,

Guīshān

Guishan Gueishan Kueishan 龜山, Táoyuán,

Gŭkēng

Gukeng Kukeng 古坑, Yúnlín,

Guóxìng

Guoxing Guosing Kuohsing 國姓, Nántóu,

Hăiduān

Haiduan Haituan 海端, Táidōng,

Héměi

Hemei Homei 和美, Zhānghuà,

Héngchūn

Hengchun 恆春, Píngdōng,

Hépíng

Heping Hoping 和平, Táizhōng xiàn,

Hòubì

Houbi Houpi 後壁, Táinán xiàn,

Hòulĭ

Houli 后里, Táizhōng xiàn,

Hòulóng

Houlung Houlong 後龍, Miáolì,

Huālián

Hualian Hualien 花蓮, Huālián,

Huātán

Huatan 花壇, Zhānghuà,

Húkŏu

Hukou 湖口, Xīnzhú xiàn,

Húnèi

Hunei 湖內, Gāoxióng xiàn,

Hŭwěi

Huwei 虎尾, Yúnlín,

Húxī

Huxi Husi Huhsi 湖西, Pénghú,

Jiādìng

Jiading Chiating 茄萣, Gāoxióng xiàn,

Jiādōng

Jiadong Chiatung 佳冬, Píngdōng,

Jiālĭ

Chiali Jiali 佳里, Táinán xiàn,

Jí'ān

Ji'an Ji-an Chian Jian 吉安, Huālián,

Jiāngjūn

Jiangjun Jiangjyun Chiangchun 將軍, Táinán xiàn,

Jiānshí

Jianshi Jianshih Chienshih 尖石, Xīnzhú xiàn,

Jiāoxī

Jiaoxi Jiaosi Chiaohsi 礁溪, Yílán,

Jiăxiān

Jiaxian Jiasian Chiahsien 甲仙, Gāoxióng xiàn,

Jiāyì

Jiayi Chiayi 嘉義, Jiāyì shì,

Jíjí

Chichi Jiji 集集, Nántóu,

Jīlóng

Jilong Chilung Keelung Keelung 基隆, Jīlóng,

Jīnfēng

Jinfeng Jinfong Chinfeng 金峰, Táidōng,

Jīnhú

Chinhu Jinhu Kinhu 金湖, Jīnmén,

Jīnníng

Jinning Chinning 金寧, Jīnmén,

Jīnshān

Jinshan Chinshan 金山, Táiběi xiàn,

Jiŭrú

Jiuru Jiouru Chiuju 九如, Píngdōng,

Jŭguāng

Juguang Jyuguang Chukuang 莒光, Liánjiāng,

Kàndĭng

Kanding Kanting 崁頂, Píngdōng,

Kŏuhú

Kouhu 口湖, Yúnlín,

L?dăo

Lüdao Lyudao Lutao Green Island 綠島, Táidōng,

Láiyì

Laiyi Laii 來義, Píngdōng,

Lányŭ

Lanyu Lanyu Orchid Island 蘭嶼, Táidōng,

Lièyŭ

Lieyu Liehyu 烈嶼, Jīnmén,

Lĭgăng

Ligang Likang 里港, Píngdōng,

Línbiān

Linbian Linpien 林邊, Píngdōng,

Línluò

Linluo Linlo 麟洛, Píngdōng,

Línnèi

Linnei 林內, Yúnlín,

Línyuán

Linyuan 林園, Gāoxióng xiàn,

Liùguī

Liugui Liouguei Liukuei 六龜, Gāoxióng xiàn,

Liùjiă

Liujia Lioujia Liuchia 六甲, Táinán xiàn,

Liùjiăo

Liujiao Lioujiao Liuchiao 六腳, Jiāyì xiàn,

Liúqiú

Liuqiu Liouciou Liuchiu 琉球, Píngdōng,

Liŭyíng

Liuying Liouying 柳營, Táinán xiàn,

Lóngqí

Longqi Longci Lungchi 龍崎, Táinán xiàn,

Lóngtán

Longtan Lungtan 龍潭, Táoyuán,

Lùcăo

Lucao Lutsao 鹿草, Jiāyì xiàn,

Lùgăng

Lukang Lugang 鹿港, Zhānghuà,

Lùgŭ

Lugu Luku 鹿谷, Nántóu,

Lúnbèi

Lunbei Lunpei 崙背, Yúnlín,

Luódōng

Lotung Luodong 羅東, Yílán,

Lùyě

Luye Luyeh 鹿野, Táidōng,

Lúzhú

Luzhu Lujhu Luchu 蘆竹, Táoyuán,

Lúzhú

Luzhu Lujhu Luchu 蘆竹, Gāoxióng xiàn,

Mádòu

Matou Madou 麻豆, Táinán xiàn,

Măgōng

Makung Magong 馬公, Pénghú,

Màiliáo

Mailiao 麥寮, Yúnlín,

Măjiā

Majia Machia 瑪家, Píngdōng,

Mănzhōu

Manzhou Manjhou Manchou 滿州, Píngdōng,

Màolín

Maolin 茂林, Gāoxióng xiàn,

Měinóng

Meinung Meinong 美濃, Gāoxióng xiàn,

Méishān

Meishan 梅山, Jiāyì xiàn,

Miáolì

Miaoli 苗栗, Miáolì,

Míngjiān

Mingjian Mingchien 名間, Nántóu,

Mínxióng

Minxiong Minsyong Minhsiung 民雄, Jiāyì xiàn,

Mítuó

Mituo Mito 彌陀, Gāoxióng xiàn,

Mŭdan

Mudan Mutan 牡丹, Píngdōng,

Nán'ào

Nan'ao Nan-ao Nanao 南澳, Yílán,

Nángān

Nangan Nankan 南竿, Liánjiāng,

Nánhuà

Nanhua 南化, Táinán xiàn,

Nántóu

Nantou 南投, Nántóu,

Nánxī

Nanxi Nansi Nanhsi 楠西, Táinán xiàn,

Nánzhuāng

Nanzhuang Nanjhuang Nanchuang 南庄, Miáolì,

Nèimén

Neimen 內門, Gāoxióng xiàn,

Nèipŭ

Neipu 內埔, Píngdōng,

Niăosōng

Niaosong Niaosung 鳥松, Gāoxióng xiàn,

Píngdōng

Pingdong Pingtung 屏東, Píngdōng,

Pínglín

Pinglin 坪林, Táiběi xiàn,

Píngxī

Pingxi Pingsi Pinghsi 平溪, Táiběi xiàn,

Píngzhèn

Pingchen Pingjhen Pingzhen 平鎮, Táoyuán,

Pítóu

Pitou Bitou 埤頭, Zhānghuà,

Pŭlĭ

Puli 埔里, Nántóu,

Pŭxīn

Puxin Pusin Puhsin 埔心, Zhānghuà,

Pŭyán

Puyan 埔鹽, Zhānghuà,

Pŭzĭ

Putzu Puzih Puzi Potzu 朴子, Jiāyì xiàn,

Qiáotóu

Qiaotou Ciaotou Chiaotou 橋頭, Gāoxióng xiàn,

Qīgŭ

Qigu Cigu Chiku 七股, Táinán xiàn,

Qīměi

Qimei Cimei Chimei 七美, Pénghú,

Qīngshuĭ

Chingshui Cingshuei Qingshui 清水, Táizhōng xiàn,

Qiónglín

Qionglin Cyonglin Chiunglin 芎林, Xīnzhú xiàn,

Qíshān

Chishan Cishan Qishan 旗山, Gāoxióng xiàn,

Rén'ài

Ren'ai Renai Jenai 仁愛, Nántóu,

Rénwŭ

Renwu Jenwu 仁武, Gāoxióng xiàn,

Ruìfāng

Juifang Rueifang Ruifang 瑞芳, Táiběi xiàn,

Ruìsuì

Ruisui Rueisuei Juisui 瑞穗, Huālián,

Sānchóng

Sanchung Sanchong 三重, Táiběi xiàn,

Sāndìmén

Sandimen Santimen 三地門, Píngdōng,

Sānmín

Sanmin 三民, Gāoxióng xiàn,

Sānwān

Sanwan 三灣, Miáolì,

Sānxiá

Sanhsia Sansia Sanxia 三峽, Táiběi xiàn,

Sānxīng

Sansing Sanxing Sanhsing 三星, Yílán,

Sānyì

Sanyi Sani 三義, Miáolì,

Sānzhī

Sanzhi Sanjhih Sanchih 三芝, Táiběi xiàn,

Shālù

Shalu 沙鹿, Táizhōng xiàn,

Shànhuà

Shanhua Shanhwa 善化, Táinán xiàn,

Shānlín

Shanlin 杉林, Gāoxióng xiàn,

Shānshàng

Shanshang 山上, Táinán xiàn,

Shēngăng

Shengang Shenkang 伸港, Táizhōng xiàn,

Shēngăng

Shengang Shenkang 伸港, Zhānghuà,

Shēnkēng

Shenkeng 深坑, Táiběi xiàn,

Shètóu

Shetou 社頭, Zhānghuà,

Shídìng

Shiding Shihding Shihting 石碇, Táiběi xiàn,

Shígāng

Shigang Shihgang Shihkang 石岡, Táizhōng xiàn,

Shímén

Shimen Shihmen 石門, Táiběi xiàn,

Shītán

Shitan Shihtan 獅潭, Miáolì,

Shīzi

Shizi Shihzih Shihtzu 獅子, Píngdōng,

Shòufēng

Shoufeng Shoufong 壽豐, Huālián,

Shuāngxī

Shuangxi Shuangsi Shuanghsi 雙溪, Táiběi xiàn,

Shuĭli

Shuili Shueili 水里, Nántóu,

Shuĭlín

Shuilin Shueilin 水林, Yúnlín,

Shuĭshàng

Shuishang Shueishang 水上, Jiāyì xiàn,

Shùlín

Shulin 樹林, Táiběi xiàn,

Sìhú

Sihu Sihhu Ssuhu 四湖, Yúnlín,

Sū'ào

Suao Su-ao Su'ao 蘇澳, Yílán,

Tài'ān

Tai'an Tai-an Taian 泰安, Miáolì,

Tàibăo

Taipao Taibao 太保, Jiāyì xiàn,

Táiběi

Taibei Taipei 台北, Táiběi shì,

Táidōng

Taidong Taitung 台東, Táidōng,

Tàimálĭ

Taimali 太麻里, Táidōng,

Táinán

Tainan 台南, Táinán shì,

Tàishān

Taishan 泰山, Táiběi xiàn,

Tàiwŭ

Taiwu 泰武, Píngdōng,

Táixī

Taixi Taisi Taihsi 台西, Yúnlín,

Táizhōng

Taizhong Taichung Taijhong 台中, Táizhōng shì,

Tánzi

Tanzi Tanzih Tantzu 潭子, Táizhōng xiàn,

Táoyuán

Taoyuan 桃園, Táoyuán,

Táoyuán

Taoyuan 桃園, Gāoxióng xiàn,

Tiánliáo

Tianliao Tienliao 田寮, Gāoxióng xiàn,

Tiánwěi

Tianwei Tienwei 田尾, Zhānghuà,

Tiánzhōng

Tienchung Tianjhong Tianzhong 田中, Zhānghuà,

Tóngluó

Tongluo Tunglo 銅鑼, Miáolì,

Tōngxiāo

Tunghsiao Tongsiao Tongxiao 通霄, Miáolì,

Tóuchéng

Toucheng 頭城, Yílán,

Tóufèn

Toufen 頭份, Miáolì,

Tóuwū

Touwu 頭屋, Miáolì,

Tŭchéng

Tucheng 土城, Táiběi xiàn,

Tŭkù

Tuku 土庫, Yúnlín,

Wàibù

Waibu Waipu 外埔, Táizhōng xiàn,

Wàndān

Wandan Wantan 萬丹, Píngdōng,

Wàng'ān

Wang'an Wang-an Wangan 望安, Pénghú,

Wànlĭ

Wanli 萬里, Táiběi xiàn,

Wànluán

Wanluan 萬巒, Píngdōng,

Wànróng

Wanrong Wanjung 萬榮, Huālián,

Wŭgŭ

Wugu Wuku 五股, Táiběi xiàn,

Wŭjié

Wujie Wuchieh 五結, Yílán,

Wūlái

Wulai 烏來, Táiběi xiàn,

Wúqī

Wuchi Wuqi Wuci 梧棲, Táizhōng xiàn,

Wūqiū

Wuqiu Wuciou Wuchiu 烏坵, Jīnmén,

Wūrì

Wujih Wurih Wuri Wuchi 烏日, Táizhōng xiàn,

Wùtái

Wutai 霧台, Píngdōng,

Xiànxī

Xianxi Siansi Hsienhsi 線西, Zhānghuà,

Xiàyíng

Xiaying Siaying Hsiaying 下營, Táinán xiàn,

Xīgăng

Xigang Sigang Hsikang 西港, Táinán xiàn,

Xīhú

Hsihu Sihu Xihu Chihu 溪湖, Zhānghuà,

Xīhú

Hsihu Sihu Xihu 溪湖, Miáolì,

Xīkŏu

Xikou Sikou Hsikou 溪口, Jiāyì xiàn,

Xīluó

Hsilo Siluo Xiluo 西螺, Yúnlín,

Xīnfēng

Xinfeng Sinfong Hsinfeng 新豐, Xīnzhú xiàn,

Xīngăng

Xingang Singang Hsinkang 新港, Jiāyì xiàn,

Xīnpí

Xinpi Sinpi Hsinpi Sinbi 新埤, Píngdōng,

Xīnshè

Xinshe Sinshe Hsinshe 新社, Táizhōng xiàn,

Xīnwū

Xinwu Sinwu Hsinwu 新屋, Táoyuán,

Xìnyì

Xinyi Sinyi Hsini 信義, Nántóu,

Xīnyíng

Hsinying Sinying Xinying 新營, Táinán xiàn,

Xīnyuán

Xinyuan Sinyuan Hsinyuan 新園, Píngdōng,

Xīnzhú

Xinzhu Hsinchu Sinjhu 新竹, Xīnzhú shì,

Xīnzhuāng

Hsinchuang Sinjhuang Xinzhuang 新莊, Táiběi xiàn,

Xiùlín

Xiulin Sioulin Hsiulin 秀林, Huālián,

Xiùshuĭ

Xiushui Sioushuei Hsiushui 秀水, Zhānghuà,

Xīyŭ

Xiyu Siyu Hsiyu 西嶼, Pénghú,

Xīzhĭ

Hsichih Sijhih Xizhi 汐止, Táiběi xiàn,

Xīzhōu

Xizhou Sijhou Hsichou 溪州, Zhānghuà,

Xuéjiă

Hsuehchia Syuejia Xuejia Hsuechia 學甲, Táinán xiàn,

Yàncháo

Yanchao 燕巢, Gāoxióng xiàn,

Yángméi

Yangmei 楊梅, Táoyuán,

Yánpíng

Yanping 延平, Táidōng,

Yánpŭ

Yanpu 鹽埔, Píngdōng,

Yánshuĭ

Yanshui Yanshuei Yenshui 鹽水, Táinán xiàn,

Yīnggē

Yingko Yingge 鶯歌, Táiběi xiàn,

Yìzhú

Yizhu Yijhu Ichu 義竹, Jiāyì xiàn,

Yŏng'ān

Yong'an Yong-an Yungan Yongan 永安, Gāoxióng xiàn,

Yŏnghé

Yungho Yonghe 永和, Táiběi xiàn,

Yŏngjìng

Yongjing Yungching 永靖, Zhānghuà,

Yŏngkāng

Yungkang Yongkang 永康, Táinán xiàn,

Yuáncháng

Yuanchang 元長, Yúnlín,

Yuànlĭ

Yuanli 苑裡, Miáolì,

Yuánlín

Yuanlin 員林, Zhānghuà,

Yuánshān

Yuanshan 員山, Yílán,

Yúchí

Yuchi Yuchih 魚池, Nántóu,

Yùjĭng

Yujing Yuching 玉井, Táinán xiàn,

Yùlĭ

Yuli 玉里, Huālián,

Zàoqiáo

Zaoqiao Zaociao Tsaochiao 造橋, Miáolì,

Zhānghuà

Changhua Jhanghua Zhanghua Changhwa 彰化, Zhānghuà,

Zhōnghé

Chungho Jhonghe Zhonghe 中和, Táiběi xiàn,

Zhōnglì

Chungli Jhongli Zhongli 中壢, Táoyuán,

Zhōngliáo

Zhongliao Jhongliao Chungliao 中寮, Nántóu,

Zhōngpŭ

Zhongpu Jhongpu Chungpu 中埔, Jiāyì xiàn,

Zhuàngwéi

Zhuangwei Jhuangwei Chuangwei 壯圍, Yílán,

Zhúběi

Chupei Jhubei Zhubei 竹北, Xīnzhú xiàn,

Zhúdōng

Chutung Jhudong Zhudong 竹東, Xīnzhú xiàn,

Zhúnán

Chunan Jhunan Zhunan 竹南, Miáolì,

Zhuólán

Cholan Jhuolan Zhuolan 卓蘭, Miáolì,

Zhuóxī

Zhuoxi Jhuosi Chohsi 卓溪, Huālián,

Zhúqí

Zhuqi Jhuci Chuchi 竹崎, Jiāyì xiàn,

Zhúshān

Chushan Jhushan Zhushan 竹山, Nántóu,

Zhútáng

Zhutang Jhutang Chutang 竹塘, Zhānghuà,

Zhútián

Zhutian Jhutian Chutien 竹田, Píngdōng,

Zĭguān

Ziguan Zihguan Tzukuan 梓官, Gāoxióng xiàn,

Zuŏzhèn

Zuozhen Zuojhen Tsochen 左鎮, Táinán xiàn,

Taipei

Taipei,Taipei,Taipéi,Тайбэй,Taipei,Taipeh,Taipei,Kota Taipei,